Rahvaalgatus Jaak Joala monumendi praegusel kujul loomise peatamiseks

Kristina Libe, Kristina Libe,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Järelkaja
940 allkirja

Algatus on menetluses. Vaata menetlust.

Rahvaalgatuse eesmärk on peatada praeguses vormis ja asukohas Jaak Joala monumendi rajamine.

Linnakodanikena ei ole me põhimõtteliselt vastu Joala mälestuse tähistamisele, kuid

see ei tohiks tulla linnakodanike elukeskkonna kvaliteedi arvelt.

Leiame, et avalikku ruumi planeerides ning selleks avalikku raha kasutades tuleb olla

avatud, kaasav ja läbipaistev. Linnaruum on meie kõigi oma ning mõjutab meie

elukvaliteeti. Vastuvõetud otsused peavad olema läbimõeldud ja kaalutletud, sest

tulem on pika mõjuga-tehtu jääb püsima aastakümneteks.

Planeerimise juures on oluline kaasata linnakodanikke, keda ruumi kujundamine

otseselt ja füüsiliselt mõjutab, ning linnaruumi-ja kunstieksperte, kes aitavad luua

hästitoimivat ja ilusat linnaruumi tuginedes oma teadmisetele ja kogemustele.

Seejuures on oluline, et rahaliste vahendite eraldamine sellistele projektidele oleks

läbipaistev ning põhjendatud.

Praegusel juhul on aga eksitud kõigi nende põhimõtete vastu.

1. Korraldatud monumendi konkurss ei jälginud head tava. Avalikult kuulutati

konkurss välja sisuliselt üleöö, ebamõistlikult lühikese tähtajaga nii ideekavandi kui

lõpliku töö valmistamiseks. Seejuures toimus konkureerimine ebavõrdsetes

tingimustes, kus soositi ühte töö esitajat, kes lõpuks ka konkursi võitis. Lisaks on

tunnistanud kõik komisjoni liikmed, et neil tegelikult sisuliselt puudub pädevus selle

töö hindamiseks.

Vähemtahtsaks ei saa pidada ka asjaolu, kuidas leiti rahalised võimalused selle töö

teostamiseks. Ebaproportsionaalselt suur rahaline eraldus linna eelarvest ilma

sisulise diskusioonita linnavolikogus ei tohiks kuuluda ühe linnavalitsuse hea

valitsemistava juurde. Selline rahaeraldus on mõistetav, kui tegemist oleks elutähtsa

parendusega linnaruumis , mida rajatav monument ühegi nurga alt vaadates ei ole.

2. Kohalikke elanikke pole protsessi kaasatud. Võiks ju mõelda, et ühe kuju

püstitamine ei mõjuta ju kellegi elu. Antud juhul see tegelikkusele ei vasta, kuna

plaanitav kuju on planeeritud ka muusikat mängima. See fakt iseenesest mõjutab

väga füüsiliselt inimesi, kes selle pargi ümbruses elavad ning seda seetõttu

ööpäevaringselt taluma peavad. Pidev väljast kostuv heli, mida elanikud ise

mõjutada /reguleerida ei saa, kvalifitseerub mürasaasteks.

Antud juhul oleks õige konkurssi tulemit selliselt mitte realiseerida, kuna eksib nii hea

tava kui kodaniku õiguste vastu heale ja rahulikule elukeskkonnale ega teeni ühtegi

olulisemat linna arengukava eesmärki.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-le 32 on vähemalt ühel

protsendil hääleõiguslikel linnaelanikel õigus teha kohaliku elu küsimustes

linnavalitsuse õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks

algatusi, mis võetakse arutusele hiljemalt kolme kuu jooksul ning nimetatud algatus

linnavalitsusele vastava eelnõuna, millele lisatakse allkirjadega varustatud algatuse

esitajate nimekiri.

Nähtuvalt Viljandi Linnavalitsuse poolt väljastatud protokolli väljavõttest (Lisa 1)

otsustati Jaak Joala monumendi rajamine Viljandi Linnavalitsuse 02.10.2020 a.

istungil.

Seetõttu taotleme: Viljandi Linnavalitsuse 02.10.2020 a. istungil päevakorrapunkti

nr 5.2 raames vastu võetud otsuste, mis käsitlesid Jaak Joala mälestusmärgi

rajamist Posti tn 21 parki, kehtetuks tunnistamist ja esitame lisatuna (vt Lisa 2)

vastavasisulise eelnõu.

----------

Lisa 1. VÄLJAVÕTE VILJANDI LINNAVALITSUSE ISTUNGI PROTOKOLLIST

Viljandi raekoda 12. oktoober 2020 nr 2-1/20/41

Algus kell 10.00, lõpp kell 11.55

PÄEVAKORRAPUNKT NR 5 Haridus- ja kultuuriküsimused 5.2. Jaak Joala mälestusmärgi rajamine Posti tn 21 parki

OTSUSTATI: 1. Anda MTÜ-le Meie Viljandi põhimõtteline nõusolek Jaak Joala mälestust markeeriva audiovisuaalseid lahendusi pakkuva mälestusmärgi rajamiseks Viljandi linna Posti tn 21 asuvasse parki. 2. Toetada mälestusmärgi rajamist sihtfinantseeringu korras 50 000 euroga, lubada poole summa ulatuses ettemaksu. 3. Sõlmida MTÜ-ga Meie Viljandi sihtfinantseeringu leping, milles sätestada asjakohased vastastikused õigused ja kohustused, muuhulgas: • kohustada MTÜ-d järgima hankimistoimingutel, sh ideekonkursi elluviimisel, riigihangete seadusest tulenevat regulatsiooni, aga ka muid asjakohaseid õigusakte; • kohustada MTÜ-d hankima kõik load ja kooskõlastused, mis on vajalikud mälestusmärgi paigaldamiseks, edaspidiseks eksponeerimiseks ning kasutamiseks; • kohustada MTÜ-d linnale üle andma kogu dokumentatsiooni, millest nähtub rajatise maksumus ja kasutamise õigused; • MTÜ tasub ka peale rajatise linnale üleandmist kõik autoriõigusega seotud kulud; • sätestada sihtfinantseeringu kasutamise hiliseimaks tähtajaks 31.12.2020; • sätestada, et sihtfinantseeringu tähtaegsel mittekasutamisel tuleb ettemaksuna saadud sihtfinantseering linnale viivitamatult tagastada; • kaasata linna esindaja žüriisse. 4. Muuta alaeelarveid. ..

Lisa 2. EELNÕU

„Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavalitsuse 02.10.2020 a. istungil

päevakorrapunkti nr 5.2 raames vastu võetud otsused, mis käsitlesid Jaak Joala

mälestusmärgi rajamist Posti tn 21 parki.“

Eelnõu algatuse koostajad:

Kristina Libe

E-mail: kristina.libe@gmail.com

Jaanika Elgula E-mail: elgulajaanika@gmail.com

---

Lisa 1 – vaidlustatav otsus

Lisa 2 – otsuse kehtetuks tunnistamise eelnõu

Lisa 3 – rahvaalgatuse esitajate ja toetajate allkirjad

Kommentaarid

 1. J.J

  Sellist ei taha praegusel kujul! Ettepanekud 1. Otsustajad peaksid olema kunstiinimesed, mitte rahakoti hoidjad 2.Konkursi aeg peaks olema pikem, valikus peaks olema rohkem töid

  1. Juba läheb kiireks.

   Juba tehakse algust kuju nn. valamisega, mis siin enam oodata. Kohe tuleb ära saata!

   1. Palun peatage see töö

    Sellisel kujul nagu seda praegu on esitatud skulptor Mati Karmini poolt, ei ole kindlasti head mälestusmärgi püstitamise tava ja palun korraldada uus avalik läbipaistev rahvale nähtav konkurss! Tegu on ikkagi meile kõigile armsa laulja, Jaak Joala kujuga, mis jääb aastateks avalikku linnaruumi. Inimesi on palju kes sellisele kujule nagu praegu , vastu on.