Põhja-Pärnumaa vallale

Põhja-Pärnumaa tuuleparkide rajamise tingimuste täpsustamine

Raiko Gustavson,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Järelkaja
140+ allkirja

Algatus on menetluses. Vaata menetlust.

PÕHJA-PÄRNUMAA VALLAVALITSUS PÕHJA-PÄRNUMAA VALLAVOLIKOGU

RAHVAALGATUS

„Põhja-Pärnumaa tuuleparkide rajamise tingimuste täpsustamine“ 18-03-2022.a.

1. Kohustada Põhja-Pärnumaa Vallavalitsust Vallavolikogu 16.12.2020 otsusega nr 41 algatatud „Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" tuuleparkide eriplaneeringu menetlemisel ära oodatama ning arvestama Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud „Üle-eestiline maismaalinnustiku analüüs“ tulemustega;

2. Kehtestada Põhja-Pärnumaa valla territooriumil tuulegeneraatorite minimaalseks vahekauguseks elu- ja ühiskondlikest hoonetest ning loomapidamishoonetest minimaalselt tuulegeneraatori kümnekordne kõrgus maapinnast kuni selle rajatise kõrgeima punktini, kaasa arvatud tehnilised ehitusdetailid, eelkõige rootor koos rootorilabadega (tuulegeneraatori kogukõrgus);

3. Kehtestada Põhja-Pärnumaa valla territooriumil tuulegeneraatori talumistasu (kompensatsiooni) minimaalseks suuruseks 1 €/MWh võrku müüdava elektrienergia eest. Talumistasu (kompensatsioon) tuleb väärtuse säilimise huvides kord aastas ümber arvutada ehk indekseerida;

4. Kohustada Põhja-Pärnumaa Vallavalitsust enne tuuleparkide eriplaneeringute lähteülesande (töökava) kinnitamist ja avaldamist korraldama lähteülesande läbiarutamise kogukonnaga ning esitama vastava kokkuvõtte volikogule;

5. Kohustada Põhja-Pärnumaa Vallavalitsust viivitamatult valmistama ette eelnõud vajalike muudatuste tegemisteks kehtivatesse Põhja-Pärnumaa valla õigusaktidesse, mis tulenevad käesoleva algatuse punktidest 1,2,3.

RAHVAALGATUSE SELGITUS

Põhja-Pärnumaa valla tuuleenergeetika eriplaneeringu KSH VTK-s on ette nähtud teostada linnustiku uuring, mille eesmärgiks on uurida tuuleparkide rajamisega kaasnevat võimalikku mõju ümbruskonna linnustikule, kuid arvestades kirjeldatud metoodikat ja uuringuala suurust, ei anna see Keskkonnaameti ja kogukonna hinnangul eeldatavalt laiemat pilti (st ka keskkonnamõjusid ei saa hinnata terviklikult) linnustiku peamistest rändeteedest, ööbimis-, puhke- ja toitumisaladest. Seevastu „Üle-eestiline maismaalinnustiku analüüs“ töö eesmärk on koondada olemasolevate andmete põhjal üle-eestiline teave maismaa linnustikust (peamised rändeteed, ööbimis-, puhke- ja toitumisalad) analüüsina ja kaardikihtidena, mis aitab paremini planeerida potentsiaalseid tuuleenergiaks sobivaid maismaa-alasid ilma loodusväärtusi kahjustamata ja vastuollu minemata riiklike ning rahvusvaheliste kohustustega.

Soovime, et Põhja-Pärnumaa vald oleks jätkuvalt oma soode, karstialade, metsade ja viljaka pinnasega looduskaunis ning elurikas paik. Soovime, et meie turvaline ja puhas elukeskkond säiliks tulevastele põlvkondadele.

Soovime, et Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus ja Vallavolikogu toetaks meie looduskeskkonna, meie elukeskkonna ning elanike maksimaalse sotsiaalmajandusliku heaolu nimel käesolevat omaalgatust.

 1. Raiko Gustavson: edasiminekud algatusega

  1. Saadan meie eelnõu volikogule otsustamiseks 18-05-22. (Selle eelnõu vaatas valla poolt üle vallasekretär 05-05-2022, sh kohendas preabula teksti). Märkus: koostasime eelnõu rahvaalgatuse töörühma poolt ise seetõttu, et vallavalitsus oli rahvaalgatuse oma varasemas kirjas (Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse vastuskiri 7.04.2022) taandanud rahvaalgatuse eriplaneeringu ettepanekuteks ning volikogule eelnõud ei koostanud. 2. Vallavalitsus esitas oma alternatiivse eelnõu samale 18-05-22 volikogule "Vallavalitsuse poolt esitatav eelnõu rahvaalgatuse korras esitatud eelnõu alternatiiviks". See eelnõu baseerub pealtnäha rahvaalgatusel kuid sisuliselt on tegemist hoopis millegi muuga. Üks rahvaalgatuse oluline punkt (vahekaugus) on väljas ning talumistasu punkti on muudetud (kaotati indekseerimine). 3. Lisaks saatis vallaarhitekt Reet Olev volikogu keskkonna- ja eelarve- ja majanduskomisjonile rahvaalgatuse eelnõud mahategeva kirja. (oli Olga Kaljuste, Vallavolikogu aseesimees, keskkonnakomisjonile ning eelarve- ja majanduskomisjonile saadetud 5.05.2022 e-kirja manuses koos eelnõudega). 4. 09-05-22 toimus keskkonnakomisjoniga ning eelarve- ja majanduskomisjoniga esitatud eelnõude arutelu, kus tekkis vastasseis rahvaalgatusliku eelnõu ja vallavalitsuse alternatiivse eelnõu vahel. Kokkuvõttes soovisid volikogu liikmed teha eelnõudele õigusliku hinnangu ning eriplaneeringuga enne mitte edasi liikuda kui volikogu ei ole rahvaalgatuse osas otsust teinud. 18-05-22 volikogu koosolekul esitatud eelnõude üle ei otsustata.

 2. Algatajate vaie vallavalitsuse otsuse vastu

  Väljavõte vaidest: "Palume: 1. Tunnistada õigusvastaseks Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse tegevusetus esitatud rahvaalgatuse „Põhja-Pärnumaa tuuleparkide rajamise tingimuste täpsustamine“ menetlemisel. 2. Tunnistada õigusvastaseks rahvaalgatusega „Põhja-Pärnumaa tuuleparkide rajamise tingimuste täpsustamine“ esitatud haldusakti andmise taotluse tagasilükkamine 3. Teha ettekirjutus Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusele haldusakti andmiseks, millega esitada rahvaalgatus „Põhja-Pärnumaa tuuleparkide rajamise tingimuste täpsustamine“ Põhja-Pärnumaa Vallavolikogule lahendamiseks. 4. Rahuldada vaie."

  • VaieDigidoc, 120.95KiB.
 3. Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse vastuskiri

  Väljavõtted vastuskirjast:"Kokku sai algatus 195 toetusallkirja, mis läksid arvesse." "Põhja-Pärnumaa vallaarhitekt Reet Olevi hinnangul on oma sisult esitatud ettepanekud eriplaneeringu lähteseisukohtade muudatusettepanekud. Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu on 21.02.2018 otsusega nr 10 delegeerinud üld-, eri,-teema,- ja detailplaneeringute koostamise korraldamise Põhja Pärnumaa vallavalitsuse pädevusse. TEATAME, et 05.04.2022 on Põhja-Pärnumaa valla kodulehel avaldatud teade AVALIK ETTEPANEKUTE KÜSIMINE PÕHJA-PÄRNUMAA VALLA TUULEENERGEETIKA ERIPLANEERINGU LÄHTESEISUKOHTADE JA KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE VÄLJATÖÖTAMISE KAVATSUSE KOHTA, mille esitamist oodatakse 02.05.2022. Leiame, et Teie esitatud ettepanekud on vaadeldavad lähteseisukohtade teise ringi ettepanekutena vastavalt planeerimisseaduse § 103 lõikele 2 ja vallavalitsus kinnitab, et loeme Teie ettepanekud esitatuks eelpool esitatud teate alusel." "Rahandusministeeriumi planeerimisosakonna poolt on korraldatud tuuleparkide teemaline ümarlaud 14. aprillil 2022, kuhu on saadetud arutelule ka Teie poolt esitatud rahvaalgatus õigusliku seisukoha võtmiseks. Seega aprillikuu vallavolikogu istungile ei ole antud ettepanekut eelnõu kujul võimalik otsustamiseks esitada."

 4. Algatus saadeti menetlusse

 5. Algatus kogus 100 allkirja

 6. Algatus kogus 83 allkirja

Kommentaarid