Tallinnale

Busside seisuplatsi rajamine elamukvartali vahetuses läheduses

Valeria Gornova,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Menetluses
  4. Järelkaja
226 allkirja
ALLKIRJASTA

4163 allkirja puudu Tallinnale saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

Vastuhääletus Tallinna Strateegiakeskuse plaanile, koostöös Nõmme Linnaosa Valitsusega, rajada Teelise tänavale busside seisuplats.

Kuna seisuplats on planeeritud esialgse kava kohaselt Teelise tänavale rajatavate elumajade vahetusse lähedusse, siis busside seisuplatsi kavandamine halvendab oluliselt Teelise tänava elanike elukeskkonda.

Lisaks läheb see vastuollu Tallinna Linnavolikogu poolt 23. septembril 2021 kehtestatud otsusega nr 106 Nõmme linnaosa üldplaneeringule.

Kavandatav bussiplatside ehitamine on vastuolus Riigi Teatajas sätestatuga EhS § 12 lg 1: § 12. Ehitamisele esitatavad nõuded (1) Ehitada tuleb vastavalt ehitusprojektile, välja arvatud käesolevas seaduses ettenähtud juhtudel väikeehitise ehitamise korral. Ehitamisel tuleb vältida ehitamise kahjulikke mõjusid naaberehitisele, ümbrusele ja teistele isikutele. [RT I 2009, 20, 132 - jõust. 01.05.2009]

Kuna seisuplats on planeeritud esialgse kava kohaselt Teelise tänavale rajatavate elumajade vahetus lähedusse, siis busside seisuplatsi kavandamine halvendab oluliselt Teelise tänava elanike elukeskkonda:

*Busside seisuplatsist 30 m kaugusele luuakse elamukvartal, kuhu asuvad elama ka noored pered, paljud neist väikeste lastega. Bussipargi rajamine niivõrd lähedale elamurajoonile, muudab selle piirkonna kordades ohtlikumaks väikeste laste jaoks.

*Busside seisuplatsi rajamine tõstab mürataset, mis on maja elanikele häiriv.

*Busside seisuplati rajamine elumajade lähedusse mõjutab ka õhukvaliteeti elumajade vahetus läheduses.

*Seisuplatsi rajamine elamukvartali kõrvale langetab kinnisvara väärtust ning seetõttu tekitab otsest kahju korterite omanikele.

*Busside seisuplatsi rajamise esialgse plaani järgi on kavas rajada busside parkimiskohad maa-alale, kus on hetkel haljasala. Ometigi väidetakse, et Nõmmele iseloomuliku loodusliku keskkonna säilimiseks pööratakse suuremat tähelepanu ka haljastusele, et rajatav seisuplats ei põhjustaks täiendavat visuaalset ja keskkonda kahjustavat koormat.

226 allkirja

4163 allkirja puudu Tallinnale saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

Anna sellele algatusele oma allkiri!

Allkirjastada saab vähemalt 16aastane Eesti alaline elanik ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID-ga. Kohalikule omavalitsusele suunatud pöördumise puhul lähevad arvesse vaid selle omavalitsuse elanike poolt antud allkirjad.

Kommentaarid

  1. Detailide avamine

    Tere Väga hea, et selliseid küsimusi avalikult arutada saame ning info jõuab inimesteni õigeaegselt. Linnaosa roll on olnud elanike teavitamine, et plaan ei tuleks üllatusena. Projekti algataja on Tallinna Transpordiamet ning seda aitab tehnilise toega realiseerida Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet. Enda tingimused on esitanud Tallinna Strateegiakeskus, Nõmme Linnaosa Valitsus ning Tallinna Linnaplaneerimise Amet. Tehniline info, et millest plaan lähtub: Tallinna Linnavolikogu 20.09.2001 otsusega number 266 on kehtestatud Pärnu mnt 453 ja sellega piirneva maa-ala detailplaneering, millega on Teelise tänav T1 ja Teelise tänav T2 kinnistutele kavandatud kahetasandiline ristmik koos mahasõitudega ning mootorsõidukite parkla. Detailplaneeringuga saab tutvuda Tallinna planeeringute registris: Tallinna planeeringute register. Detailplaneeringu registrinumber on DP002980. Antud kujul Pärnu mnt 453 ja sellega piirneva maa-ala detailplaneeringut ei realiseerita ning kahetasandilist ristmikku ei rajata. Selle asemel säilib Pärnu maantee ja Teelise tänava ühetasandiline ristumine ning lisandub planeeritud mootorsõidukite parkla. Seega on nimetatud detailplaneering aluseks mootorsõidukite parkla (busside seisuplatsi) rajamisel. Kehtestatud detailplaneeringu alusel on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet algatanud menetluse projekteerimise hanke läbiviimiseks. Hanke tulemusena valmiva projekti avalikustamine viiakse läbi Tallinna Transpordiameti, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti, Strateegiakeskuse ruumiloome kompetentsikeskuse ning Nõmme Linnaosa Valitsuse poolse koostööna. Avalikustamise käigus saavad kõik asjast huvitatud tutvuda võimaliku projektlahendusega ning esitada omapoolsed ettepanekud ja seisukohad. Lugupidamisega Karmo Kuri 53415688