Narva linnale

ALEXEY EVGRAFOV ON MEIE RAHVAPEADER!

Alla Delovaja,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Menetluses
  4. Järelkaja
289+ allkirja

Algatus on menetluses. Vaata menetlust.

Eesti keeles (tõlge)Vene keeles

NARVA LINNAVOLIKOGU Eelnõu

OTSUS

Narva _____._____.2020 nr ____

Narva linnapea valimine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg. 1 p. 15, § 27, § 32, § 45 ja Narva linna põhimääruse punktide 4.4.5, 5.2, 6.2.1 (1) ja 6.3 alusel ning tulenevalt salajase hääletuse tulemustest:

1. Valida Narva linnapeaks Aleksei Jevgrafov.

2. Linnapeale makstakse töötasu vastavalt Narva Linnavolikogu 28. novembri 2013 määrusele nr 27 „Narva Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Narva Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord“.

3. Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas (Kooli 2a, Jõhvi 41533) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

...

Linnavolikogu esimees

Kommentaarid