Tapa vallale

Ei Tapa Gümnaasiumi ja Tapa Keelekümbluskooli koolipäeva alguse muutmisele

Kai Puhasmets,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Järelkaja
341 allkirja

Algatus on menetluses. Vaata menetlust.

Meie, Tapa Gümnaasiumi ja Tapa Keelekümbluskooli lapsevanemad, ei ole nõus 2023/24 õppeaastal koolipäeva alguse muutmisega hilisemale ajale.

Koolipäeva algusaja muutmine nõuab peredelt ümberkorraldusi, mille tegemiseks on vaja pikemat planeerimist.

Leiame, et koolidirektori poolt ajavahemikus 08.08-18.08.2023 läbiviidud uuring ei olnud selgelt ja korrektselt koostatud ja läbviidud. Küsimustikule sai vastata korduvalt, küsimustikule vastamine ei nõudnud autentimist, küsimused olid kallutatud ja seetõttu ei ole uuringu tulemused usaldusväärsed! Lisaks on küsitluse tulemusi tõlgendatud valesti, kooli juhtkond ei ole arvestanud korrektselt valitud vastuste variante. Küsimustik viidi läbi perioodil, mil suur osa vanemaid viibis arvutitest eemal. Küsimustikule vastas vähem kui 1/3 õpilastest.

Leiame, et vanemate ja õpilaste seas küsitluse läbiviimise hetkeks peavad olema teada muudatused, mis koolielus seoses koolipäeva algusaja muutmisega tehakse. Käesolevaks hetkeks on direktor kinnitanud käskkirjaga 24.08.2023 kodukorra muudatused, kuid puudub info muudatuste kohta päevakavas ja kooli õppekavas. Kuivõrd uued riiklikud õppekavad võeti vastu märtsis 2023. aastal ja koolil on samuti vajalik uuendada õppekava juba õppeaasta alguseks, siis vanemad soovivad olla nendesse aruteludesse kaasatud.

Koolijuht on personaalsetes kirjavahetustes vanematega kirjeldanud ühe võimaliku meetmena hommikust pikapäevarühma lastele, kes tulevad kell 8 kooli, vanematele lastele on mainitud järelvastamisi ja konsultatsioone. Selline ootus muudab laste päevad õpetajate tööpäeva pikkusest veel pikemaks. Kuidas on tagatud nende laste lisatoitlustus, kes on pikapäevarühmas ainult hommikul või jäävad pikapäevarühma ka peale tunde?

Koolipäeva algusaja muutmisel ei ole üldse arvestatud õpilastega, kes elavad väljaspool linna piire ja kasutavad koolis käimiseks avalikku transporti. Koolibuss, mis toob lapsed kooli Karkuse piirkonnast, katab ainult ühe piirkonna laste vajadusi. Tundide algusaja muutmine hilisemaks tekitab olukorra, kus avalike bussiliinidega kooli sõitvatel õpilastel tekib enne tundide algust 80-minutiline sisustamata aeg Tapal ja nende koolipäeva lõpp lükkub võrreldes varasema hilisemaks, mis tähendab, et nad ei jõua enam senistele trasnpordivahenditele. Ootus sellest, et lapsed jõuavad tundidesse puhanuna ja näljatundeta, on alusetu, sest laste päev algab ikka sama vara, kui eelnevatel õppeaastatel.

Väited selle kohta, et paaristundide läbiviimisega lühenevad koolipäevad, sest vahetundide arvelt lüheneb koolipäev, ei vasta tõele. Iga arvestuslikult 45-minutilise tunni kohta on jätkuvalt kohustuslik 10 minuti pikkune vahetund, mida pikendatakse proportsionaalset lähtuvalt tunni kestusest. Seega on võimalik maksimaalselt 90-minutiliste paaristundidega säästa aega 10 minutit koolipäeva lõpus, kuid kuna päev algas tund aega hiljem, lõpeb koolipäev kellaajaliselt siiski 50 minutit hiljem võrreldes eelmise õppeaastaga. Seetõttu lükkuvad ajaliselt edasi ka huvikoolides toimuvate tundide ja treeningute ajad.

Leiame, et koolipäeva algusaja edasilükkamine ei arvesta Tapa linnast väljaspool ega linnas sees elavate õpilaste huvidega. Enim kannatavad õpilased, kelle vanemad käivad tööl ja kes seni on osalenud huvikoolide tegevustes. Tapa linna suuremate tööandjate juures algavad tööpäevad kell 8.00, mis tähendab, et seni oli vanematel võimalik tagada laste turvaline koolijõudmine, kuid edaspidi ei ole see enam võimalik. Eriti keeruline olukord perede jaoks, kes töötavad väljaspool Tapa linna.

Kommentaarid

 1. Ma olen vastu ,et tunnid hakkaksid kell 09.00

  Mõelge ikka laste peale kes elavad maal ja algklassi laste peale...Vanemad viivad kooli lapsi enne tööle minekut...

  1. Meie pere on vastu et kool hakkab kell9

   Kuna mu lapsel on palju hiviringe mis toovad talle rõõmu.See kui kool hakka kell 9 läheb tema päev liiga pikaks ning õpimiseks jääb ju vähem aega.Ise lähen tööle juba 7.30 ja siia muretse kas ikka on üleval ja jõuab kooli pole kogu aeg aega telefonis isruta ja kuulata.Kurb et selline otsus vastu võetakse.Lapsest on kahju päev jääb veel löhemaks