Tartu linnale

Tartu pargid ja rohealad jäävad alles!

Tartumaa Rohelised, Arvo Lehemets,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Järelkaja
Peatatud: 309 allkirja

644 allkirja puudu Tartu linnale saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

Peatatud: 309 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud, enam ei saa digiallkirja anda. Kuna algatus ei kogunud seatud tähtajaks vajalikku miinimumi (953 allkirja), on see praegu autorite poolt peatatud. Rahvaalgatus.ee säilitab kogutud allkirjad ühe aasta jooksul juhuks, kui algatus taasavatakse digiallkirjade kogumiseks.

Eestimaa Roheliste Tartu piirkond ja allakirjutanud teevad Tartu Linnavolikogule ettepaneku Tartus paiknevate linnale ja riigile kuuluvate parkide ja rohealade säilitamiseks järgmise 25 aasta vältel parkide ning rohealadena, mida ei hoonestataks. Põhjendused: 1) Tartus on renoveerimist vajavaid või kasutuseta seisvaid hooneid, mida saab võtta kasutusele ka muuseumi või raamatukoguna.

2) Tartus on piisavalt nö. tühermaid, mida saab hoonestada.

3) Tartu koolid ja lasteaiad vajavad veel väga palju remonti (vähemalt 25 aasta jagu) ning uusehitiste asemel tuleb kohalik, riigi ja euroraha suunata sinna.

4) Tartus on palju olemasolevaid hooneid ja ruume, mis võimaldavad kultuuriotstarbelist kasutust, sh. renoveerimist ootavad ja renoveeritud koolid ning lasteaiad.

5) Tartus on palju avaraid kaubanduskeskuseid, mida saab rohkem ja aktiivsemalt kasutada ka näitusepinnana ja muudeks kultuurilisteks tegevusteks.

Möödapääsmatu vajaduse korral võib lubada rohealade hoonestamist vaid nii, et kompensatsioonina loodaks lähipiirkonnas hoonestatavast alast suuremas mahus uus roheala näiteks olemasoleva parkla, sõidutee või amortiseerunud hoonestuse asemel. Kompensatsiooniks väljapakutud lahendused peavad olema menetletud sama projekteerimistsükli ja loamenetluse käigus ning valmima kas enne hoonestust või hiljemalt koos hoonestuse valmimisega.

Tartu rohealad peavad olema liigirikkad, põõsasrinde ja püsililledega ning pakkuma elupaiku väikelindudele, putukatele jt. Tartus peab lindude pesitsusperioodil kehtima raierahu. Rohealad peavad täitma lisaks tavapärastele ülesannetele ka terviseedenduse, vihmavee immutamise, kliimagaaside sidumise jm. funktsioone.

Tartu peaks saama lisaks Euroopa kultuuripealinnale ka Euroopa rohepealinnaks.

Kommentaarid

 1. kui ehitatakse pargi arvelt, siis peab kompenseerima

  Atlantise ümber olevas pargis mõned krundid kuuluvad eraomanikele, ja nad kavatsevad seal ehitada lähima aja jooksul. Kindlasti on selliseid näiteid veel, Kui pargi arvelt ehitatakse (kaasa arvatud uusarenduselamurajoonides, peaks linn mõtlema selle peale, kuidas kompenseerida haljastust

  1. Kompensatsioon raie eest

   Ma sõnastaks petitsiooni põhiosa nii "Seoses Tartu üldplaneeringus püsiva plaaniga kesklinna park osaliselt hoonestada teeme ettepaneku kehtestada linnas raierahu. Tartus paiknevad linnale ja riigile kuuluvad pargid ja rohealad võiksid järgmised 25 aastat jääda parkideks ning rohealadeks ning neid ei hoonestataks. Möödapääsmatu vajaduse korral võiks lubada rohealade hoonestamist vaid nii, et kompensatsioonina loodaks lähipiirkonnas vähemalt samas mahus uus roheala näiteks olemasoleva parkla, sõidutee või amortiseerunud hoonestuse asemel."