Tartu linnale

Peatame kohatasu tõusu Tartu lasteaedades

Vahur Kollom,

Kommentaarid

Menetlus Tartu Linnavolikogus

Tere lugupeetud allkirjastajad! Hetkel on linnavolikogus menetluses eelnõu, millega muudetakse 30. juuni 2016. a määrust nr 115 „Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine” ja alates 1. jaanuarist 2023. a seotakse kohatasu lahti palga alammäärast ning selle tulemusena jääb alates 2023. a kohatasu samaks, mis on 2021. ja 2022. aastal, see on 81 eurot kuus ühe lapse kohta. Hea meel on tõdeda, et linnavolikogu otsustas menetleda rahvaalgatust ja linnavalitsuse esitatud eelnõud koos, lubades anda ka algatuse esindajale volikogus sõna. Vahur Kollom viibis allkirjastajate esindajana hariduskomisjoni 13. jaanuari koosolekul. Lemmit Kaplinski andis kogu asjast hea ülevaate. Allkirjastajate esindajana ütles Vahur Kollom hariduskomisjoni koosolekul järgmist: „Lugupeetud hariduskomisjoni esimees Lembit Kalev, komisjoni liikmed, volikogu ja linnavalitsuse ametnikud. Kõigepealt tänu Lemmit Kaplinskile hea ülevaate eest. Enne, kui asun sisu juurde, on mul üks tehniline palve. Nimelt esindan siin valimisliitu Tartu Heaks ja 746 tartlast, kes andsid petitsioonile oma allkirja. Palun minu seisukohad ja küsimused ja protokollida ja hiljem avalikustada, sest olen ka aruandekohustuslik 746 inimese ees. Tänu. Kõigepealt soovin kõiki tänada valimisliidu Tartu Heaks ja 746 tartlase poolt kaasamise eest. Sellega kinnitasite, et Eesti Koostöö Kogu poolt käivitatud rahvalgatus.ee keskkond õigustab ennast ja tartlased võivad ka edaspidi mõne olulise küsimuse lahendamiseks asuda allkirju koguma. Nüüd sisu juurde. Vormiliselt on linnavalitsuse poolt koostatud eelnõu mõistetav ja arusaadav ning kannab allkirjastajate sõnumit peatada lasteaia kohatasu tõus Tartus. Sisuliselt on ka külmutatud lasteaia kohatasu summa 81 eurot energiahindade tõusu valguses endiselt suur. Mul on seetõttu kaks küsimust: 1. Arvestades asjaolu, et nii Reformierakonna, sotside, Keskerakonna ja ka EKRE üks lubadusi Riigikogu valimistel oli tasuta lasteaiakoht, siis millised on linnavõimu edasised plaanid lasteaia kohatasu langetamiseks. 2. Kuidas lasteaia kohatasu külmutamine mõjutab eralasteaedade tulubaasi? Kas ma sain eelnõu õiendist õigesti aru, et vajadusel eraldadatakse neile linnaeelarvest lisavahendeid? 3. Palju on olnud neid peresid, kes on abivajaduse tõttu linnavalitsuse poole pöördunud, lasteaia kohatasu ja toiduraha tasumisega seoses?”. Esimesele esitatud küsimusele sisulist vastust ei saanud. Kuigi viidati alusharidusele ja vajadusele vastava teemaga tegeleda. Teine küsimus andis kindlustunde, et lasteaia kohatasu külmutamisel ei ole suurt mõju eralasteaedadele. Neile on tagatud võimalus taotleda vajadusel lisatoetust. Kolmandale küsimusele ei suudetud vastust anda, kuid väidetavalt on linnavalitsuse poole seoses abivajadusega pöördunud alla 100 inimese. Volikogu peaks vastavat eelnõud tõenäoliselt arutama 20. jaanuaril 2022. a.