Tõrva vallale

NÕUAME: Patküla koolihoone lammutamise kohest lõpetamist ja hoone säilitamist ning vallavanema ja vallavolikogu esimehe tagasiastumist!

Reet Kõvask,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Menetluses
  4. Järelkaja
69 allkirja kogutud

Tõrva vallale saatmiseks allkirjad koos! Allkirjastamise tähtaeg: .

69 allkirja kogutud

Allkirjade kogumine on lõppenud, enam ei saa digiallkirja anda. Järgmise sammuna saadavad algatuse loojad pöördumise koos kogutud allkirjadega kohalikule omavalitsusele. Kuna algatuse vastuvõtmine ja menetlemine võib kesta mõnda aega, soovitame tellida meiliteavituse selle algatuse järgmiste etappide kohta, klikkides nupul "Telli teavitus".

22.oktoobril 2020.a arutleti Tõrva Vallavolikogus päevakorra punkti nr 10 juures teemal: Tõrva linnas Spordi 1 hoone vana osa lammutamisest

Vastu võeti otsus:

Otsustati:13 poolt häälega (1 vastu, 5 erapooletut) otsustati lammutada Tõrva linnas Spordi 1 hoone vana osa.

allikas: https://torva.kovtp.ee/.../928ed998-78a3-4132-b6ca , lk 9

Otsuse eelnõud volikogu liikmetele ega avalikkusele ei esitatud/ei tutvustatud. (vt 20.oktoober 2020 volikogu eelnõud: https://torva.kovtp.ee/volikogu-eelnoud) Selgusetu on, et kui keegi otsusele eelnõud koostanud ei olnud, siis kuidas pandi küsimus üldse päevakorda ja võeti vastu ka otsus. Mille põhjal?

Pisut Spordi tn 1 hoonest ja Patküla kooli ajaloost:

1775. aasta Helme kiriku visitatsiooni protokollis on kirjas, et Patkülas töötab juba kaheksa aastat kool. Seega Patküla kool on asutatud Liivimaa kindralkuberner Browni patendi (1765) alusel 1767. aastal mõisakoolina. Kahjuks puuduvad algusaja kohta kooli korralduse ja õpetajate andmed. 1839. aastal andis Patküla mõisa omanik Freitag von Loringhofen kooli üle Patküla (Owerlaki) vallale, mille alluvusse ta jäi valla kaotamiseni 1939. aastal. Aastatel 1839 – 1858 töötas kool Kaarlimõisas ja pärast seda, kui koolimaja plats müüdi Helme kihelkonna tohtrimaja krundiks, jäi kool hooneta ning töötas neli talve (1857 – 1861) Solli ja Miku taludes. /…./

1923. aastal andis Valga maavalitsus Patküla vallale üle apostlik-õigeusu kiriku kihelkonna koolimaja, mis asus Tõrvas Kiriku tn 1, kus seni töötas Tõrva II rahvakool. Kuna Tõrva alevivalitsus ei olnud suuteline ülal pidama kahte kooli, siis lepiti maavalitsusega kokku, et mõlemast Tõrva algkoolist koondati kõik maalapsed Patküla kooli, mis muudeti 6-klassi-liseks, ja alevilapsed Tõrva algkooli.

allikas: https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=helmekihelk20171001.2.13.2

See tähendab, et Patküla Põhikoolis anti kooliharidust aastatel 1767-2003 ja sellest Spordi tn 1 (1923.a Kiriku tn 1) hoones 80 aastat ehk aastatel 1923-2003. 31. augustil 2003.a ühendati Patküla Põhikool Tõrva Gümnaasiumiga. Spordi tn 1 koolihoone jäi/jäeti tühjaks.

17-ne aasta jooksul on tehtud Tõrva linna- ja vallavalitsusele, huviliste ja vilistlaste poolt, mitmeid erinevaid pakkumisi/ettepanekuid, mis kõik võiks/võinuks hoones olla (nt kontsertsaal, koolimuuseum, erinevate käeliste/arendavate tegevuste seltsimaja vms).

Kohalik võim on aga oma kogukonnarahvast ignoreerinud, ei ole soovinud kuulda võtta rahva arvamust (enne eelnimetatud otsuse langetamist), ega plaaninudki kaasata rahvast otsuse kujunemiseks.

Lammutamisotsuse poolt hääletanud vallavolikogu liikmed jätsid lihtsalt tähelepanuta selle, et paljudele kohaliku kogukonna inimestele ja kooli vilistlastele on lammutatav hoone kõrge tähendusväärtusega pärandkultuuriobjekt, sest selles hoones on õppinud ning põhihariduse saanud Tõrva ja selle lähiümbruse mitme põlvkonna lapsed.

Koolimaja vana osa säilitamise nimel „võitlevad“ inimesed on seisukohal, et hoonet tuleks võrdsustada pühakojaga, kuna ta kuulub kõrvalkruntidel asuvate kiriku ja köstrimajaga terviklikku kompleksi. Toetudes vikipeedias kirjutatule on pühakoda mõiste, mis hõlmab Eestis kehtiva tähenduse kohaselt universaalsena kõiki usutunnistuselt, arhitektuurilt ja traditsioonidelt erinevaid kultusfunktsiooniga ehitisi.

Koolihoone lammutamist peavad paljud inimesed äärmuslikuks lahenduseks, isegi pahatahtlikuks ning hoone säilitamise poolt olev rahvas leiab, et Tõrva Vallavalitsus (endine Linnavalitsus) ei ole oma vara heaperemehelikult vallanud, on selle säilitamise võimalused tegelikkuses kasutamata jätnud või ei ole neid piisavalt kaalunud. Lisaks pandi otsuse vastuvõtmisel toime mitmeid rikkumisi ja kohaliku kogukonna eiramisi, millega rahvas lihtsalt ei saa ja/või ei tohiks rahul olla. Täpsem kirjeldus on välja kirjutatud eraldi dokumendis, mis on lisatud petitsiooni juurde.

Võttes aluseks eelkirjutatut ning selle juurdu kuuluvaid täiendavaid dokumente NÕUAME:Patküla koolihoone lammutamise kohest lõpetamist ja hoone säilitamist ning vallavanema ja vallavolikogu esimehe tagasiastumist!

Reet Kõvask, 29.11.2020 Tõrva vald

Kommentaarid

  1. OLULISED TÄHELEPANEKUD! Rahvaalgatuse juurde

    https://drive.google.com/file/d/1WI7zb6BwjpFiANnUrTTJ9rsxhaMHqgpv/view?usp=sharing